Header Park locatie_1

Veelgestelde vragen

Locatie

Plannen Spoorzone

Woningbouw

Verkeer en parkeren

Milieu

Ondernemen

Locatie

Uit welk gebied bestaat de Spoorzone?
De Spoorzone van Gouda verbindt het historisch stadscentrum en het stationsgebied. Maar ook het bedrijventerrein de Goudse Poort en de ontsluiting naar de A12/A20. Op deze kaart vindt u het projectgebied en alle deellocaties.
Uit hoeveel deellocaties bestaat de Spoorzone?
De Spoorzone bestaat uit twaalf ontwikkellocaties. Op sommige locaties is al bebouwing te vinden, ander kavels liggen braak. De fasering van deze ontwikkelingen is belangrijk. We willen voorkomen dat ontwikkelingen concurreren en een overschot aan woningen op de markt ontstaat.
Welke plannen zijn er voor welke deellocaties?
U vindt de plannen voor de deellocaties hier, op de website over de Spoorzone.
Van wie is de grond in de Spoorzone?
De kavels in de Spoorzone zijn van verschillende, particuliere eigenaren. Ook de gemeente heeft gronden in de Spoorzone. Van de deellocaties zijn locatie A1 (westzijde Spoorzone), de kavel tussen Rabobank en bioscoop en de locatie Winterdijk 14 in eigendom van de gemeente Gouda.
Hoe geeft de gemeente richting aan de ontwikkelingen op de deellocaties?
Voor de deellocaties waar op korte termijn de ontwikkeling of transformatie kan starten stelt de gemeente kavelpaspoorten op. De kavelpaspoorten schetsen een compleet beeld van de eisen en ambities op de betreffende locatie. De kavelpaspoorten maken we waar mogelijk samen met omwonenden en de eigenaren van de gronden.
In welke volgorde worden de deellocaties van de Spoorzone ontwikkeld?

De deellocaties in de Spoorzone worden niet allemaal tegelijk ontwikkeld. Voor de grond tussen de Cinema en de Rabobank wordt begin 2020 een bestemmingsplanproces opgestart. Het bestemmingsplan voor het terrein tussen het Huis van de Stad en de Cinema zal later in het jaar volgen. Deze ontwikkelingen lopen voor op die van de andere deellocaties. Per woonmilieu is in het Ontwikkelperspectief Spoorzone een fasering van de deellocaties aangegeven. Deze is gekoppeld aan het bereiken van mijlpalen in het ontwikkelproces, bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten. Bekijk de fasering.

Wat gaat gebeuren met het station aan de centrumzijde?

Aan de zuidzijde van het station, de kant van de binnenstad, gaan de gemeente aan de slag met een grote verbouwing. De openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd en worden groener. Er komt een nieuw busstation en ook een grote nieuwe fietsenstalling. Meer weten? Kijk dan op www.goudaspoorzonezuid.nl

Plannen Spoorzone

Wat is het ontwikkelperspectief?
Het ontwikkelperspectief geeft richtlijnen en kaders voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Die vormen de basis voor samen met marktpartijen die bezit hebben in de Spoorzone of gronden willen aanschaffen. Het ontwikkelperspectief zet het maatschappelijk belang voorop. Een voorbeeld is een regel voor het realiseren van sociale huurwoningen. Op andere thema’s is het perspectief minder strikt, zodat ontwikkelaars ook zelf met goede ideeën kunnen komen. In het ontwikkelperspectief kijken we goed naar de verschillende gebieden in de Spoorzone. Zo is de noordzijde van het station een heel ander gebied dan de parkeerterreinen van de Rabobank en Driestar.
Welke functies zijn mogelijk in de Spoorzone?
In de Spoorzone komen voornamelijk woningen. Er komt ook ruimte voor kantoren, hotels, onderwijs, religie, maatschappelijke functies en dienstverlening. De gemeente wil de entree tot de stad een gemengd karakter geven waar het prettig wonen én werken is.
Komt er een supermarkt in de Spoorzone?
In de Spoorzone is op basis van detailhandelsbeleid geen ruimte voor een supermarkt. Wel proberen we de supermarkten in aanliggende wijken beter bereikbaar te maken vanuit de Spoorzone.
In Nederland wordt geëxperimenteerd met bouwen over het spoor, is dat ook een optie in de Spoorzone?
Vooralsnog is bouwen over het spoor geen onderdeel van de plannen voor de Spoorzone.
Hoe hoog mogen de gebouwen in de Spoorzone worden?
Dit verschilt per deellocatie. Op sommige deellocaties staat dit al vast, bij andere nog niet. De hoogte van gebouwen wordt vastgelegd in bestemmingsplannen. De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en neemt dus ook het besluit over de hoogte van bebouwing.
Hoe veel groen komt er in de Spoorzone?
We maken het bestaande groen in de Spoorzone toegankelijker. Bijvoorbeeld door de groenstrook ten westen van het parkeerterrein van de Driestar van een voetpad te voorzien. Daarnaast moet iedere ontwikkelende partij 15% van de kavelgrootte aan openbaar groen toevoegen op deze kavel. Dit betekent dat op elke kavel extra groen komt dat voor iedereen toegankelijk is.

Woningbouw

Waarom wil de gemeente woningbouw in de Spoorzone?
In grote delen van ons land is momenteel veel vraag naar woningen. Dit betekent dat de woningbouwopgave groot is. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk het beschikbare groen rondom de steden in stand houden. Dat betekent dat we plekken binnen steden en dorpen moeten gebruiken voor woningbouw. In de gemeente Gouda en de omliggende regio is ook veel behoefte aan stedelijke woonvormen voor iedere portemonnee. We kunnen hier een plek voor vinden in de Spoorzone, vlakbij de historische binnenstad en het station. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze ambitie.
Hoeveel nieuwe woningen komen er in de Spoorzone?
De ambitie is om 1.000 nieuwe woningen te realiseren in de periode tot 2025. In totaal zouden binnen de Spoorzone op basis van het Ontwikkelperspectief Spoorzone rond de 1.700 woningen gerealiseerd kunnen worden.
Hoeveel sociale huurwoningen komen er in de Spoorzone?

De gemeenteraad van Gouda heeft in de Woonvisie vastgelegd dat bij elke ontwikkeling in Gouda, als het gaat om meer dan 60 woningen, een derde van het aantal woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Mozaïek Wonen realiseert de Koploper en de Rietgors in de Spoorzone. Beide projecten zijn 100% sociale huur. 

Verkeer en parkeren

De Burgemeester Jamessingel is een heel drukke weg, die volloopt met verkeer en waar het lastig oversteken is. Wordt dit probleem niet erger?

Wij hebben de bestaande infrastructuur tegen het licht gehouden. Door de ontwikkeling van de Spoorzone, maar ook door autonome groei van het autoverkeer is berekend dat diverse kruisingen uitgebreid moeten worden om weer voldoende capaciteit te hebben. Op dit moment wordt er door een ingenieursbureau een ontwerp gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het plaatsen van verkeerslichten of extra opstelvakken voor autoverkeer.

Hoe wordt het parkeren in de Spoorzone geregeld?
De invulling van parkeren wordt per ontwikkellocatie ingevuld. In eerste aanleg moet het parkeren op eigen kavel worden opgelost. De Spoorzone ontwikkelen we echter van een lange termijn, waarin elektrische (deel)mobiliteit/alternatieve vervoerswijzen een grotere rol krijgt. In het Ontwikkelperspectief beschrijven we onze visie op mobiliteit in de Spoorzone. We zetten in op deelautogebruik en willen bewoners verleiden om vooral gebruik te maken van fiets en trein. Vanwege de ligging dicht bij het station wordt gewerkt met lagere parkeernormen.
Door de lage parkeernormen in de Spoorzone, gaan nieuwe bewoners straks in onze wijk parkeren, waar het nu al te druk is. Hoe gaat de gemeente hiermee om?
Het is het plan om het gebied met gereguleerd parkeren te vergroten. Dit maakt dat mensen alleen betaald of met een vergunning kunnen parkeren. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat nieuwe bewoners toch een tweede auto aanschaffen, terwijl daar niet in voorzien is. Voor deze tweede auto krijgen de bewoners geen vergunning.
Gaan de lage parkeernormen wel werken, mensen hebben toch vaak meer dan 1 auto?
De gedachte is dat een woningzoekende zich op de woningmarkt oriënteert en een woning zoekt die past bij de mobiliteitsbehoefte. Een gezin met drie volwassen kinderen en drie auto’s, gaat niet in de Spoorzone wonen, maar bijvoorbeeld in Westergouwe. Mensen die geen auto hebben, en alles met het openbaar vervoer doen, hoeven geen woning met een parkeerplaats. Zo ontstaat aan de voorkant al een selectie van de doelgroep die zich wil gaan vestingen in de Spoorzone.

Milieu

Is het wel veilig om te wonen zo vlak bij het spoor?
De aanwezigheid van het spoor in het gebied maakt dat er bepaalde eisen gelden bij het bebouwen in de Spoorzone. Bijvoorbeeld als het gaat om geluid en externe veiligheid. De gemeente toetst concrete plannen op geldende wet- en regelgeving over deze onderwerpen. Als de gestelde eisen worden nageleefd is het zonder meer veilig om zo vlak bij het spoor te wonen. Overal in Nederland worden of zijn stationslocaties ontwikkeld en maakt wonen daar onderdeel van uit.
Is de luchtkwaliteit in de Spoorzone goed genoeg om te bouwen?
Bij alle plannen toetst de gemeente op geldende wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit. Er zijn op dit moment geen belemmeringen voor het realiseren van woningen met het oog op luchtkwaliteit.
Voldoet de Spoorzone aan regels voor geluid, vanaf zowel het spoor als de wegen?
Bij alle plannen toetst de gemeente op geldende wet- en regelgeving met betrekking tot geluid. Bij het bouwen van woningen en voorzieningen moeten speciale maatregelen worden getroffen om aan de geldende regels te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om extra geluidsisolatie en geluidsschermen.
Blijft het stuk bos ten zuiden van de spoordijk groen?
Het gebied ten zuiden van de spoordijk is bestemd tot “natuur- en waterberging”. De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke en de landschappelijke waarden alsmede waterberging. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

Ondernemen

Ik ben ondernemer en zou mij graag willen vestigen in de Spoorzone. Kan dat?

In verschillende ontwikkellocaties is er de mogelijkheid om je als ondernemer te vestigen. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar spoorzone@gouda.nl

Skip to content