Gemeenteraad stelt ontwikkelperspectief vast

Op 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Gouda het Ontwikkelperspectief voor de Spoorzone vastgesteld. Met het vaststellen van dit document bereikt de gemeente een belangrijke mijlpaal. In het ontwikkelperspectief staan de eerste ideeën beschreven om van de Spoorzone een toekomstbestendig woon- en werkgebied te maken. Zo is er aandacht voor natuur, duurzaam bouwen, een goede parkeerbalans en het voorkomen van parkeeroverlast. Verder is In het gebied ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen in verschillende categorieën, voor meerdere doelgroepen en voor iedere portemonnee.

Met de vaststelling van het ontwikkelperspectief maakt de raad de weg vrij voor de ontwikkeling voor de twaalf verschillende deellocaties in het gebied. Het ontwikkelperspectief is geen blauwdruk met vastomlijnde plannen voor de toekomst. Het geeft richtlijnen en kaders mee voor de initiatiefnemers. De gemeente heeft hierin altijd gedacht vanuit het maatschappelijk belang. In sommige gevallen vroeg dat om hele concrete regels. Bijvoorbeeld om te zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd. Op ander vlakken wordt er meer ruimte gegeven waarbij de initiatiefnemers met oplossingen mogen komen die passen binnen de visie van de Spoorzone.

Acht principes voor ontwikkeling binnen Spoorzone

In het ontwikkelperspectief waren zeven leidende principes opgenomen. Deze zijn de richtlijnen waarbinnen de initiatiefnemers hun plannen mogen opstellen. De raad benadrukt dat deze principes bepalend zijn voor alles wat er binnen Spoorzone wordt ontwikkeld. De gemeenteraad heeft op 3 juni 2020 een achtste principe toegevoegd die gaat over natuur- en klimaatadaptief bouwen.

De acht principes voor de toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone zijn:

De bodem biedt kansen voor duurzame energie:
De bodem binnen de Spoorzone is geschikt voor Warmte-Koude opslag (WKO). Hiermee kunnen gebouwen verwarmd en gekoeld worden. Bij de planvorming is hiervoor nadrukkelijk aandacht.

Gevarieerde woonmilieus:
De Spoorzone is een afwisselend gebied. Het kent vele gezichten en hierdoor is er maatwerk nodig per locatie.

De Burgemeester Jamessingel als verbindende schakel binnen de Spoorzone:
Het is nodig de kwaliteit en uitstraling van de weg te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor langzaam verkeer.

Groen en water:
De bestaande kwaliteiten van de Spoorzone worden versterkt door extra groen en water toe te voegen aan het gebied.

Wonen, werken en voorzieningen:
Behlave een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen.

Bouwen met oog op natuur en klimaat:
Hiermee wordt rekening gehouden met een veranderend klimaat met wisselende temperaturen en neerslagen.

Wandel- en fietsroutes:
Het realiseren van een goed netwerk voor wandelaars en fietsers, zodat bewoners en gebruikers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Stimuleren van duurzame mobiliteit:
Er wordt ingezet op alternatieve en creatieve mobiliteitsvormen zoals bijvoorbeeld deelauto’s en de inzet van bijpassende parkeernormen die aansluiten op het Parkeerplan Gouda 2020.

Meer informatie
De definitieve, vastgestelde versie van het ontwikkelperspectief is te zien op www.goudaspoorzone.nl/toekomstplan. Het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen zijn te zien zien op: www.goudaspoorzone.nl.  Mensen die specifieke vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht kunnen een een e-mail sturen naar spoorzone@gouda.nl.

Logo Spoorzone
Skip to content